ނައިބު ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅު

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަންފަރު ސްކޫލްގެ ރަންޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
1 އޮގަސްޓް 2019 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ތިލަފުށީގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ކްލިނިކް "އެފް އެންޑް ސީ ޕްރައިމް ކެއަރ" ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
29 ޖުލައި 2019 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "މަގުމަތީގެ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް" ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
29 ޖުލައި 2019 - ފައިޞަލް ނަސީމް
"ޑޮކްޓަރ ޑީޑީ ޑެންޓަލް އެންޑް މެޑިކަލް ސެންޓަރ" ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
24 ޖުލައި 2019 - ފައިޞަލް ނަސީމް
މައިމީހާގެ ފަރާތުން ކުޑަދަރިފުޅަށް އެޗް.އައި.ވީ އަދި ސިފިލިސް ވާސިލުނުވާ ޤައުމެއް ކަމުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ކަނޑައަޅައި، ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމުޢިއްޔާއިންދޭ ސެޓްފިކެޓް ޙަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
15 ޖުލައި 2019 - ފައިޞަލް ނަސީމް
"ފީޓަލް ހާރޓް މޯލްޑިވްސް 2019" ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
7 ޖުލައި 2019 - ފައިޞަލް ނަސީމް
މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސުވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ 24 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވެވި ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
27 ޖޫން 2019 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ޔުނިވަރސަލް ފައުންޑޭޝަންގެ ފަރާތުން ހިންގަވާ "ޑިސްކަވަރ ހޮސްޕިޓާލިޓީ" ޕްރޮގްރާމުގެ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމުގެ ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
27 ޖޫން 2019 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ޓިވެޓް އޮތޯރިޓީން އިންތިޒާމު ކުރައްވައިގެން ބާއްވަވާ ސްކިލް ޝޯ "ހުނަރުވެނި 2019" ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
23 ޖޫން 2019 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ސްޕީޑް ފެރީގެ ނިޒާމު އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
21 ޖޫން 2019 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ހޯދާ


ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
25 އޮގަސްޓް 2019, ޚަބަރު
ސިންގަޕޫރު ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
25 އޮގަސްޓް 2019, ޚަބަރު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
25 އޮގަސްޓް 2019, ޚަބަރު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މާފަންނު މަދަރުސާއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި އެސްކޫލްގައި ކިޔަވާ ތުއްތު ކުދިންނާއެކު ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލައްވައިފި
25 އޮގަސްޓް 2019, ޚަބަރު
މިލާން ކްރިކެޓް އެކަޑަމީއަށް 10 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ކުޅުނު ކްރިކެޓް މެޗް ރައީސް ބައްލަވާލައްވައިފި
24 އޮގަސްޓް 2019, ޚަބަރު