ފޮޓޯ ގެލަރީ

ހޯދާ


ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، "ފަޚުރުވެރި ޢާއިލާ" ދާއިރާގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދާ ބައެއް ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ އިސްވެރިންނާއިއެކު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
16 ޖުލައި 2020, ޚަބަރު
"ސްކިލްސް ފޯރ އަ ރިސިލިއެންޓް ވަރކްފޯސް" އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވުމަށް ބޭއްވެވި ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
15 ޖުލައި 2020, ނައިބު ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅު
‎ގެވެށި އަނިޔާއަކީ މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ހުރި ގިނަ މައްސަލަތަކެއް މެދުވެރިވާން ދިމާވާ އެއް ސަބަބު – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
15 ޖުލައި 2020, ޚަބަރު
ދިވެހި ޒުވާނުންނަކީ ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިލައި، ކުރިމަގާއި މެދު ވިސްނާ ބަޔަކަށްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ގޮވައިލައްވައިފި
15 ޖުލައި 2020, ޚަބަރު
ކޯވިޑް-19 އަށްފަހު ފަތުރުވެރިންނަށް މާދަމާ ރާއްޖެ އަލުން ހުޅުވާލާއިރު ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި ވެފައިވާ ތައްޔާރީތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްލަވާލައްވައިފި
14 ޖުލައި 2020, ޚަބަރު