ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އިސް ބޭފުޅުން

އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޒާހިރު
ޗީފް އޮފް ސްޓާފް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ޒަހާ ވަޙީދު
މިނިސްޓަރ އެޓް ދަ ޕްރެޒިޑެންޓްސް އޮފީސް
ޑޮކްޓަރ މުޞްޠަފާ ލުޠުފީ
ސްޕެޝަލް އެޑްވައިޒަރ އޮން ސޯޝަލް ޕޮލިސީ, ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ފާޠިމަތު މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
ސެކްރެޓެރީ، ޕްރެޒިޑެންޝަލް ސެކްރެޓޭރިއެޓް އެންޑް ޕްރޮޓޮކޯލް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
އިބްރާހީމް ހޫދު
ސެކްރެޓަރީ، ފޮރިން ރިލޭޝަންސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ޞަބްރާ އިބްރާހީމް ނޫރައްދީން
ސްޕެޝަލް އެންވޯއީ ފޮރ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު
އަންޑަރ ސެކްރެޓެރީ
ޑޮކްޓަރ ޢާއިޝަތު ޝަފިނާ
ސީނިއަރ ސޯޝަލް ޕޮލިސީ އެނަލިސްޓް
ޢަލީ ޢާޠިފް
އަންޑަރ ސެކްރެޓަރީ
މިޢްވާން މުޙައްމަދު
ސްޕޯކްސްޕަރސަން, ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް