ޚަބަރު

"އައިލެންޑްސް.އެމްވީ" ވެބް ޕޯޓަލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވައިފި
25 މާރިޗު 2019
ޔޫ.އޭ.އީގެ އާ ސަފީރު، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި
25 މާރިޗު 2019
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ފުލްޓައިމް މެންބަރުކަމަށް 3 ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
25 މާރިޗު 2019
މިއަދު މިހުޅުވި މެންޓަލް ހެލްތު ސެންޓަރުގެ ބޭނުމަކީ ވަށައިޖެހޭ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި ނަފްސާނީ ބަލީގެ މީހުންނަށް ފަރުވާ ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
25 މާރިޗު 2019
އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެ މެންޓަލް ހެލްތު ސެންޓަރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
25 މާރިޗު 2019
ޤައުމުގެ ތަރައްޤީގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް އޮންނަންޖެހޭނެ - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު
24 މާރިޗު 2019
ސިންގަޕޫރުގެ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޚްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
24 މާރިޗު 2019
"ޕާކިސްތާން ޑޭ" ގެ މުނާސަބަތުގައި، ޕާކިސްތާނުގެ ރައީސަށާއި ބޮޑުވަޒީރަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި
24 މާރިޗު 2019
ރާއްޖޭގެ އިޖުތިމާއީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގައި ޕާކިސްތާނުގެ ދައުރު ފާހަގަ ކުރައްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވައިފި
23 މާރިޗު 2019
ތާޖް އެނިވަރސަރީ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
23 މާރިޗު 2019
ހޯދާ


ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް. ގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ސެންޓަރ ފޮރ މެންޓަލް ހެލްތް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
25 މާރިޗު 2019, ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅު
"އައިލެންޑްސް.އެމްވީ" ވެބް ޕޯޓަލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވައިފި
25 މާރިޗު 2019, ޚަބަރު
ޔޫ.އޭ.އީގެ އާ ސަފީރު، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި
25 މާރިޗު 2019, ޚަބަރު
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ފުލްޓައިމް މެންބަރުކަމަށް 3 ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
25 މާރިޗު 2019, ޚަބަރު
މިއަދު މިހުޅުވި މެންޓަލް ހެލްތު ސެންޓަރުގެ ބޭނުމަކީ ވަށައިޖެހޭ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި ނަފްސާނީ ބަލީގެ މީހުންނަށް ފަރުވާ ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
25 މާރިޗު 2019, ޚަބަރު