ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅު

ބްލޫ ޕްރޮސްޕެރިޓީ ކޯލިޝަންގެ ޙަރަކާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
14 ޖަނަވަރީ 2020 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
ޢިއްޒުއްދީން ސްކޫލް ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
12 ޖަނަވަރީ 2020 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
ނ. ކެނދިކުޅުދޫގައި އަލަށް އިމާރާތް ކުރި މިސްކިތް "މަސްޖިދުއްރަޙްމަތު" ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
8 ޖަނަވަރީ 2020 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
ދިވެހިންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
26 ޑިސެންބަރު 2019 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
ލ. ހިތަދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތަށް 50 އަހަރު ފުރުމާ ގުޅިގެން ބޭއްވެވި ޚާއްޞަ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
19 ޑިސެންބަރު 2019 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
"ވިއަވަތި ރާއްޖެ" މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
15 ޑިސެންބަރު 2019 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
39 ވަނަ މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ޚާއްޞަ ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
10 ޑިސެންބަރު 2019 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި މެޑެލް ހޯދި އެތްލެޓިކްސް ޓީމާއި ޓޭބަލް ޓެނިސް ޓީމުގެ އެތުލީޓުންނާ ބައްދަލުކޮށްލައްވައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
10 ޑިސެންބަރު 2019 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
10 ޑިސެންބަރު 2019 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
އެންސިސް ކޭނިންގ ފެކްޓްރީ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
9 ޑިސެންބަރު 2019 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
ހޯދާ


ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ މަގާމަށް އައު ބޭފުޅަކު މިއަދު ޢައްޔަންކުރައްވައިފި
21 ޖަނަވަރީ 2020, ޚަބަރު
ކުޑަކުދީންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައި އެފަދަ ކަންކަން ހުއްޓުވުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
21 ޖަނަވަރީ 2020, ޚަބަރު
އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމާއިމެދު ކެބިނެޓާއި ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތައް މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
21 ޖަނަވަރީ 2020, ޚަބަރު
އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
20 ޖަނަވަރީ 2020, ޚަބަރު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކުވެއިތަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ދެ ސްކޫލަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
20 ޖަނަވަރީ 2020, ޚަބަރު