ތަޢާރުފު:
މިއީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތްތަކާއި، ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި، ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވައިލައިފައިވާ ސަރވިސް ޗާޓަރެވެ.
 
ވިޝަން:
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަކީ، ދިވެހި ޤައުމަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައަޅައި، ރާއްޖޭގެ ކުރިއެރުމަށާއި ތަރައްޤީއަށްޓަކައި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭގޮތަށް، ހުނަރުވެރިކަމާއެކު އެންމެން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާ، އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޚިދުމަތްދޭ، ހޭލުންތެރި މުވައްޒަފުން ތިބި، ނަތީޖާ ހާސިލުކުރާ، ފުރިހަމަ ނަމޫނާއެއް ދައްކައިދޭ އޮފީހަކަށްވުން.
 
މިޝަން:
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި، ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔަކީ، އަދި ސަރުކާރުގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށްއޮތުމާއެކު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަން ދިނުމާއި، އެކިއެކި ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުއްވުމުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ކެބިނެޓަށް ބޭނުންފުޅުވާ މަޢުލޫމާތާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުވައިދިނުމާއި، ކަނޑައަޅުއްވާ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމާއި، ވިލަރެސް ކުރުމާއި، ބެލެހެއްޓުމާއި، ވަޒަންކުރުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެހީތެރިކަން ދިނުން.
 
ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ހިފަހައްޓާނެ މައިގަނޑު އަސާސްތައް:

v      ިދުމަތް ހޯދުމަށް އަންނަ ފަރާތްތަކަށް މަރުޙަބާ ކިޔައި، އަދަބުވެރިކަމާއި، އިޙްތިރާމާއެކު މުޢާމަލާތްކުރުން.

v      ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ބޭނުންތައް އަޑުއަހައި، އަވަސް ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށް ދިނުން.

v      ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މުވައްޒަފުން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުން.

v      ނަޒާހަތްތެރިކަމާއެކު ހާމަކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން.

v      ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އައި ތަރުތީބުން، އެންމެ ފުރަތަމަ އައި ފަރާތަކަށް އިސްކަންދީގެން، ޚިދުމަތްދިނުން.

v      ފޯނުންކުރާ މުޢާމަލާތްތަކުގައި އުފާވެރި އަޑަކުން، މަޑުމައިތިރިކަމާއި، އަދަބުވެރިކަމާއެކު ރީތިކޮށް، މާތްބަހުން ވާހަކަދެއްކުން.

 

 މި އޮފީހުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ޗާޓު 

#

ޚިދުމަތްތައް

ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު

1         

އޮފީހުގެ ކައުންޓަރުގެ ޚިދުމަތާއި،   PABX އަށް އަންނަ ފޯނުކޯލްތަކަށް ޖަވާބުދިނުން.

·      ރަސްމީ ދުވަސްދުވަހު ހެނދުނު 8:00 ން މެންދުރުފަހު 3:00 އަށް، އޮފީހުގެ ރިސެޕްޝަނުގެ ޚިދުމަތާއި، PABX ގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ.   

·         PABX އަށް އަންނަ ފޯނުކޯލްތަކަށް ލަސްވެގެން 3 ރިންގުން ޖަވާބުދޭނެ.

·         ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތުން ބޭނުންވާ ޚިދުމަތަކީ، ފޯނުގެ ޒަރީޢާއިން ނުވަތަ ރިސެޕްޝަނުން ދެވެން އޮތް ޚިދުމަތެއްނަމަ، ވަގުތުން އެ ޚިދުމަތެއް ލިބިދެވޭނެ.

·         ވަކިކަމެއް އޮންނަގޮތް އޮޅުންފިލުވަން ބޭނުންވާ ފަރާތެއްނަމަ، އެކަމެއް އޮންނަގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު، ވަގުތުން ދެވޭނެ. ނުވަތަ އެ މަޢުލޫމާތު ދެވޭނެ ފަރާތަކާ ވަގުތުން ގުޅުވައިދެވޭނެ.

·         އޮފީހުން އަންގައިގެން ވަކި ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށް ނުވަތަ ވަކި ކަމަކު އައި ފަރާތެއްނަމަ، މި އޮފީހުގެ އެކަމަކާގުޅޭ އޮފީސް/ސެކްރެޓޭރިއެޓް/ޔުނިޓަށް ވަގުތުން އަންގައި، ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އައި ފަރާތާ، އޮފީހުގެ ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފަކާ ބައްދަލު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދެވޭނެ. ނުވަތަ، އެ ކަމަކާ ގުޅިގެން ދޭންޖެހޭ ޖަވާބެއް ދެވޭނެ. ނުވަތަ، އެ އައި ކަމަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކޮށްދެވޭނެ. 

2         

އަމިއްލަ މީހުން [email protected] އިން ފޮނުވާ އީމެއިލްތަކާއި، GOV.MV މެސެޖުގެ ޒަރީއާއިންނާއި ސިޓީން ހުށަހަޅާ ކަންކަމަށް ޖަވާބު ދިނުން.

·         އުސޫލީ މައްސަލަތަކާއި، ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާއަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯދަން ނުޖެހޭ މައްސަލަތަކަށް، ގިނަވެގެން ރަސްމީ މަސައްކަތު
5 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބު ދެވޭނެ.

·         ރަސްމީ މަސައްކަތު 5 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބު ނުދެވޭނަމަ، ޖަވާބުދިނުން ލަސްވާ ސަބަބު އޮޅުންފިލުވައިދެވޭނެ، ނުވަތަ ވަގުތީ ޖަވާބެއް         އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދެވޭނެ.

·         ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާއަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯދައިގެން ޖަވާބު ދެވޭނެ މައްސަލަތަކަށް، ރަސްމީ މަސައްކަތު 5 ދުވަހާއި، 15 ދުވަހާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ޖަވާބު ދެވޭނެ.

3         

ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކުން އަންނަ ސިޓީތަކަށް ޖަވާބު ދިނުން.

·         ރަސްމީ ގަޑީގައި އޮފީހަށް އަންނަ ސިޓީތައް، ރަޖިސްޓްރޭޝަނުން
މި އޮފީހުގެ އެކަމަކާގުޅޭ އޮފީސް/ސެކްރެޓޭރިއެޓް/ޔުނިޓަށް ވަގުތުން ރޫޓްކުރެވޭނެ.

·       ރަސްމީ ގަޑީގެ ފަހުން ޖެމްސް މެދުވެރިކޮށް އަންނަ ސިޓީތައް، ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަހު، ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި ފެށޭތާ ލަސްވެގެން 1 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓްރޭޝަނުން ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ރޫޓްކޮށް އެކަން އެންގޭނެ.

·       އެހެން މުއައްސަސާއަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަކާނުލައި ނުވަތަ ކޮމިޓީއަކުން މަޝްވަރާ ހޯދުމަކާނުލައި ޖަވާބު ދެވެން ހުންނަ، އުސޫލީ މައްސަލަތަކަށް، ގިނަވެގެން ރަސްމީ މަސައްކަތު 5 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބު ދެވޭނެ.

·         ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާއަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯދައިގެން ޖަވާބު ދެވޭނެ މައްސަލަތަކަށް، ރަސްމީ މަސައްކަތު 5 ދުވަހާއި، 15 ދުވަހާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ޖަވާބު ދެވޭނެ.

·         ކެބިނެޓުން ނުވަތަ ކެބިނެޓުގެ ކޮމިޓީއަކުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ކޮމިޓީއަކުން ނިންމަވާ މައްސަލައެއްނަމަ، އެ ފަރާތަކުން އެ މައްސަލައެއް ނިންމެވި ތާރީޚުން ފެށިގެން، ގިނަވެގެން ރަސްމީ މަސައްކަތު 5 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ މައްސަލައަކަށް ޖަވާބު ދެވޭނެ.

4         

އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް އެދުން.

·         އޮފީހުގެ ވެރިއަކާ ބައްދަލުކުރުމަށް އެދި އެޕޮއިންޓްމަންޓަކަށް އެދިފައިވާނަމަ، ބައްދަލު ކުރައްވާ ވެރިޔަކު ނިންމަވާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް، ގިނަވެގެން ރަސްމީ މަސައްކަތު
5 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބު ދެވޭނެ.

5         

އޮފީހަށް ގަންނަ ތަކެއްޗާއި، ހޯދާ ޚިދުމަތާއި، ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާކުރުން.

·         އޮފީހަށް ބިލެއް ލިބޭތާ ރަސްމީ މަސައްކަތު 10 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބިލަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށްޓަކައި އެސް.އޭ.ޕީ. ސިސްޓަމްގައި ޕޯސްޓްކުރެވޭނެ.

6         

އެސްޓިމޭޓާއި، ބީލަން ހުށަހެޅުން.

·         އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރާ ބީލަންތަކާއި ނުވަތަ ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތާ ގުޅިގެން ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް މަދުވެގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 7 ދުވަސް ދެވޭނެ.

·         ބީލަން ލިބޭތާ 1 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބީލަންތަކުގެ ޝަރުޠު ހަމަވޭތޯ ބެލޭނެ.

·         ޝަރުޠު ހަމަވާ ބީލަންތަކުގެ އިވެލުއޭޝަން 1 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަދާނެ.

·         ބީލަމަކާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަންޖެހޭނަމަ، އެކަމަށް
3 ނުވަތަ 5 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެ.

·         ބީލަމުގެ އިވެލުއޭޝަން ނިމޭތާ 2 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބީލަމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބިޑު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭނެ.

·         ބީލަމާ ގުޅިގެން ބިޑު ކޮމިޓީން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތިން ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތަށް 5 ނުވަތަ 7 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވޭނެ. މަސައްކަތާ ހަވާލުވާ ފަރާތުން ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހެއް ވާނަމަ، އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން ޓެކްސް ދައްކައި މި އޮފީހަށް އެންގުމަށް 5 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެ.

·         ބީލަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބިޑު ކޮމިޓީން ގޮތެއް ނިންމުމުން، އެ ނިންމި ގޮތް 1 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބީލަންވެރިންނަށް އެންގޭނެ. އަދި ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، އެކަމެއް ހުށަހަޅަން 5 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެ.

·         ބީލަމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، 2 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
އެ ޝަކުވާއަށް ޖަވާބު ދެވޭނެ.

7         

ވަޒީފާއަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުން.

·         ފޯމު ހުށަހެޅި މީހުންގެ އަދަދަށް ބަލައި، މަގާމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވާތާ ގިނަވެގެން ރަސްމީ މަސައްކަތު 14 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތައް މަގާމަށް ޝަރުޠު ހަމަވޭތޯ ބެލޭނެ. އަދި، މަގާމުގެ ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކަށް އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވާތާ، ރަސްމީ މަސައްކަތު 14 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަން ލިޔުމުން އެންގޭނެ.

·         މަގާމުގެ ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި، ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި، މަގާމަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވާތާ، ގިނަވެގެން ރަސްމީ މަސައްކަތު 28 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަޢުލޫމާތު ޞައްޙަތޯބަލައި، އިންޓަރވިއުއަށް ޝޯޓް ލިސްޓް ކުރުމަށްޓަކައި މާކްސް ދެވޭނެ.

·         މަގާމުގެ ޝަރުޠު ހަމަވެ، ނަމަވެސް، އިންޓަރވިއުއަށް ޝޯޓް ލިސްޓް ނުކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވާތާ، ގިނަވެގެން ރަސްމީ މަސައްކަތު 42 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަން ލިޔުމުން އެންގޭނެ.

·         އިންޓަރވިއުއަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވާތާ ގިނަވެގެން ރަސްމީ މަސައްކަތު 35  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފޯނުން ގުޅައި އިންޓަރވިއުއަށް ހާޒިރުވުމަށް އެންގޭނެ.

·         އިންޓަރވިއު ކުރުމަށްފަހު، މަގާމަށް އެކަށީގެންވޭތޯ ބެލުމަށް އިތުރު ޓެސްޓް/އެސެސްމަންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާނަމަ، އިންޓަރވިއުކުރެވޭތާ، ރަސްމީ މަސައްކަތު 7 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޓެސްޓް/އެސެސްމަންޓަށް ހާޒިރުވުމަށް ފޯނުން ގުޅައި އެންގޭނެ.

·         އިންޓަރވިއު ނިމުމަށްފަހު، އެސެސްމަންޓެއް ދެވުނުނަމަ، އެކަން ނިމުމަށްފަހު، ގިނަވެގެން ރަސްމީ މަސައްކަތު 21 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއަށް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ ސްކްރީނިންގތައް ހެދޭނެ.

·         ސްކްރީނިންގތަކުގެ ނަތީޖާ ލިބޭތާ، ގިނަވެގެން  ރަސްމީ މަސައްކަތު    7 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއަށް ހޮވުނު ފަރާތް/ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާއަށް ހޮވިފައިވާކަން ފޯނުންގުޅައި އެންގޭނެ.

·         ވަޒީފާއަށް ހޮވިފައިވާ ފަރާތަކީ އެހެން ވަޒީފާއެއްގައި އުޅޭ ފަރާތެއްކަމަށްވާނަމަ، މި އޮފީހުގެ ވަޒީފާއަށް ނުކުމެވޭނެ ތާރީޚެއް އަންގައިދިނުމަށް ރަސްމީ މަސައްކަތު 3 ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް ދެވޭނެ.

·         އިންޓަރވިއުއާއި ޓެސްޓް/އެސެސްމަންޓުގެ ނަތީޖާއަށް ބެލުމަށްފަހު، ވަޒީފާއަށް ނުހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް، ޓެސްޓް/އެސެސްމަންޓް ހަދާ ދުވަހުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން ރަސްމީ މަސައްކަތު 7 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއަށް ނުހޮވޭކަން ލިޔުމުން އެންގޭނެ.

8         

މަޢާފުކޮށްދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމަށް އެދި އިލްތިމާސް ފޯމު ހުށަހެޅުން.

·         މި އޮފީހަށް ފޯމު ލިބޭތާ މަދުވެގެން ރަސްމީ މަސައްކަތު 4 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް، ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ ލަފާފުޅަކަށް އެދި ފޮނުވޭނެ.

·         ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ ލަފާފުޅު މި އޮފީހަށް ލިބޭތާ ރަސްމީ މަސައްކަތު
5
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އެ ލަފާފުޅު ފޮނުވޭނެ.

·         ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ މައްސަލައެއް ނިންމެވިގޮތް ބަޔާންކޮށް، އެކަމެއް ނިންމެވި ތާރީޚުން ފެށިގެން ރަސްމީ މަސައްކަތު 5 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބު ދެވޭނެ.

9         

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2014/1 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުތަކަށް ޖަވާބު ދިނުން.

·         އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި (21 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި) ޖަވާބު ދެވޭނެ.

10         

ޤައުމީ އިނާމާއި، ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމާއި، ޚާއްޞަ އިނާމަށް ފޯމު ހުށަހެޅުން.

·         އިނާމު ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް، ޖަލްސާ ބޭއްވުމުގެ 15 ދުވަސް ކުރިން ލިޔުމަކުން އެކަން އެންގޭނެ.

·         އިނާމު ލިބިވަޑައިނުގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް، ޖަލްސާ ބޭއްވުމުގެ 7 ދުވަސް ކުރިން ލިޔުމަކުން އެކަން އެންގޭނެ.

 

ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމާއި، ފާޑުކިޔުން ހުށަހެޅުން 

·      އޮފީހުން ދޭ ޚިދުމަތަކާ ގުޅޭގޮތުން، ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތަކަށް ފާޑުކިޔުމުގެ ގޮތުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކަށް މަރުޙަބާ ކިޔަމުއެވެ. ހުށަހެޅުންތައް ފޮނުވާނީ، [email protected] މި އީ-މެއިލަށާއި، GOV.MV މެސެޖުގެ ޒަރީއާއިންނެވެ. ނުވަތަ އޮފީހުގެ އިސްބޭފުޅަކަށް އެޑްރެސްކޮށްފައި ސިޓީއަކުންނެވެ. ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް އެ ހުށަހެޅުން ލިބުނުކަން ލަސްވެގެން ރަސްމީ މަސައްކަތު 5 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެންގޭނެއެވެ.

·      މީގެއިތުރަށް، އޮފީހުގެ އާންމު ނަންބަރު ކަމުގައިވާ 3323701 އަށް ގުޅައިގެންވެސް ހުށަހެޅޭނެއެވެ.  

·      މިފަދަ ހުށަހެޅުންތައް ބަލައިގަނެ، ވަގުތުން ރަނގަޅުކުރެވެން ހުރި ކަންކަން ރަނގަޅުކޮށް، ޚިދުމަތަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެވޭނެއެވެ.

  

ގުޅުއްވުމަށް: 
ފޯން ނަންބަރު: 3323701
އީ-މެއިލް: [email protected]
ވެބްސައިޓް: presidency.gov.mv
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.
 
13 އޮކްޓޫބަރު 2021