ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ޙުސައިން ޢާމިރު
ސެކްރެޓަރީ، ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ފާޠިމަތު މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
ސެކްރެޓެރީ، ޕްރެޒިޑެންޝަލް ސެކްރެޓޭރިއެޓް އެންޑް ޕްރޮޓޮކޯލް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
އަޙްމަދު ޙަސަންދީދީ
ސެކްރެޓަރީ، ކެބިނެޓް އެފެއާޒް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
އިބްރާހީމް ހޫދު
ސެކްރެޓަރީ، ފޮރިން ރިލޭޝަންސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ޞަބްރާ އިބްރާހީމް ނޫރައްދީން
ސްޕެޝަލް އެންވޯއީ ފޮރ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ޢާއިޝަތު ނޫޝީން ވަޙީދު
ސެކްރެޓެރީ، ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރސް އޮފީސް, ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
އަޙްމަދު ޙަމްދާން
ސެކްރެޓަރީ، ޕޮލިސީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ޙުސައިން އާދަމް
ޗީފް އޮފް ސްޓާފް, ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީ ގެކޮޅު
ޙާމިދު ޝަފީޢު
ޗީފް ޓެކްނޯލޮޖީ އޮފިސަރ
ނަޛްރާ ނަސީމް
ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޓު ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓް
މުޙައްމަދު ޙިސާން ޢަލީ ފަހްމީ
ސެކްރެޓެރީ، ކޮމިއުނިކޭޝަންސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

އަޙްމަދު ޚަލީލް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފޮރިން އެފެއާޒް، ނޮން ރެޒިޑެންޓް އެމްބެސެޑަރ އޮފް މޯލްޑިވްސް ޓު ސައުތު ކޮރެޔާ
ޑރ. ޢަލީ ނަޞީރު މުޙައްމަދު
ސެކްރެޓަރީ، މަލްޓިލެޓަރަލް
އަޙްމަދު ސަލީމް
އެމްބެސެޑަރ އެޓް ލާޖް
އަޙްމަދު މާހިރު
އެމްބެސެޑަރ އެޓް ލާޖް
އަޙްމަދު ލަޠީފް
ފޮރިން ސެކްރެޓެރީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ޢަލީ ނަޛީރު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހޯމް އެފެއާޒް
މުޙައްމަދު ޙަމީދު
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް
މުޙައްމަދު މާހިރު ޢީސާ
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހޯމްއެފެއާޒް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

އިސްމާޢިލް ޢަލީމަނިކު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފިނޭންސް
އަޙްމަދު ޝަރީފު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފިނޭންސް
އަލްއުސްތާޛު އަނަސް ޢަބްދުއްސައްތާރު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފިނޭންސް
މުޙައްމަދު އާޒާދު
އެކައުންޓަންޓް ޖެނެރަލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޝިފާޒް ޢަލީ
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މުޙައްމަދު ޢަލީ
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން

ޚަދީޖާ އާދަމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން
ޑރ. ޢަބްދުލްޙައްނާން ވަޙީދު
ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ، މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ
މުޙައްމަދު ހާޝިމް
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

ޑޮކްޓަރ ޝާހް ޢަބްދުﷲ މާހިރު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހެލްތް
މުޙައްމަދު ޒުހެއިރު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހެލްތް
އަޙްމަދު ޢާދިލް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހެލްތް
ޢާއިޝަތު ރަޝީދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހެލްތް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

ފާޠިމަތު ނަޞީރު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އެޑިއުކޭޝަން
ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު އަޙްމަދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އެޑިއުކޭޝަން
ޢާއިޝަތު ޢާޠިޔާ ނަޞީރު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އެޑިއުކޭޝަން
އަޙްމަދު މުޖާހިދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އެޑިއުކޭޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން

ޢަލީ ޞާލިޙް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން
އަޙްމަދު ޒުހައިރު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް

މުޙައްމަދު ޠާރިޤު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޞާލިޙް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޓޫރިޒަމް
އިބްރާހީމް ރަޝީދު އަބޫބަކުރު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޓޫރިޒަމް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ނީޒާ ޢިމާދް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
މުޙައްމަދު އިޢާދު ޙަމީދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ޙަސަން ރަޝީދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފިޝަރީޒް މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
މުޙައްމަދު އަޙްމަދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ޖަމާލް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަނީލު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ޙުސައިން އިސްމާޢީލް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މުޙައްމަދު ނާޞިޙް ރަޝީދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް

އިފްހާމް ޙުސައިން
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
ފަޒްނާ ޝާކިރު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
ޒިފްލީނާ ޙަސަން
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
މުޙައްމަދު ޝިހާބު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުލްމަލިކް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ

ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުﷲ ނަޞީރު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
މުޙައްމަދު ޝަރީފު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
ޚަދީޖާ ނަސީމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ޝަބީން
ޑެޕިއުޓީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް

ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުން ލެވެލްގެ އިތުރު މަޤާމުތައް

އަޙްމަދު ނަޝީދު
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ
މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަމާލް
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް
މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ޙުސައިން
ކޮންޓްރޯލަރ ޖެނެރަލް އޮފް އިމިގްރޭޝަން
ޢަބްދުﷲ ޝަރީފު
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް