ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ފާޠިމަތު މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
ސެކްރެޓެރީ، ޕްރެޒިޑެންޝަލް ސެކްރެޓޭރިއެޓް އެންޑް ޕްރޮޓޮކޯލް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ޙުސައިން ޢާމިރު
ސެކްރެޓަރީ، ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
އަޙްމަދު ޙަސަންދީދީ
ސެކްރެޓަރީ، ކެބިނެޓް އެފެއާޒް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ޙަސަން އިސްމާޢީލް
ސެކްރެޓަރީ، ކޮމިއުނިކޭޝަންސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
އާމިނަތު ޝައުނާ
ސެކްރެޓަރީ، ޕޮލިސީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ޞަބްރާ އިބްރާހީމް ނޫރައްދީން
ސެކްރެޓަރީ، ފޮރިން ރިލޭޝަންސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ޢަފީފް
ލީގަލް ކައުންސެލް ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓްو ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ޙުސައިން އާދަމް
ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް, ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
އިބްރާހީމް ހޫދު
ޗީފް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ސްޓްރެޓެޖިސްޓު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

އަޙްމަދު ޚަލީލް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފޮރިން އެފެއާޒް، ނޮން ރެޒިޑެންޓް އެމްބެސެޑަރ އޮފް މޯލްޑިވްސް ޓު ސައުތު ކޮރެޔާ
ޢަބްދުލްޣަފޫރު މުޙައްމަދު
ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ޙަސަން ޝުޖާޢު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހޯމް އެފެއާޒް
ޢަލީ ނަޛީރު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހޯމް އެފެއާޒް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

އިސްމާޢިލް ޢަލީމަނިކު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފިނޭންސް
އަޙްމަދު ޝަރީފު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފިނޭންސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޝިފާޒް ޢަލީ
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މުޙައްމަދު ޢަލީ
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން

މުޙައްމަދު ހާޝިމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން
ޚަދީޖާ އާދަމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން
ޑރ. ޢަބްދުލްޙައްނާން ވަޙީދު
ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ، މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ

އަޙްމަދު އަފްޟަލް އިބްރާހީމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ
ޢަލީ ޞާލިޙް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ
މުޙައްމަދު ޝާފިޢީ
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

ޑޮކްޓަރ ޝާހް ޢަބްދުﷲ މާހިރު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހެލްތް
މުޙައްމަދު ޒުހެއިރު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހެލްތް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

ފާޠިމަތު ނަޞީރު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އެޑިއުކޭޝަން
ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު އަޙްމަދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އެޑިއުކޭޝަން
އަޙްމަދު ރިޔާޟް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އެޑިއުކޭޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން

އަޙްމަދު ޒުހައިރު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން
އަޙްމަދު ޢާދިލް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޓްރާންސްޕޯޓް އެނޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް

މުޙައްމަދު ޠާރިޤު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޞާލިޙް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޓޫރިޒަމް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ނީޒާ ޢިމާދް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
މުޙައްމަދު އިޢާދު ޙަމީދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ޙަސަން ރަޝީދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފިޝަރީޒް މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
މުޙައްމަދު އަޙްމަދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ޖަމާލް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް

އަޙްމަދު ނަޝީދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހައުސިންގް އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕމަންޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

އަސްހަދު ޢަލީ
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޔޫތް، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް

ޢާއިޝަތު ރަޝީދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
ފަޒްނާ ޝާކިރު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
އިފްހާމް ޙުސައިން
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް

އަޙްމަދު މުޖްތަބާ
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އެންވަޔަރަންމަންޓް
ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުﷲ ނަޞީރު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އެންވަޔަރަންމަންޓް

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ޝަބީން
ޑެޕިއުޓީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް

ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުން ލެވެލްގެ އިތުރު މަޤާމުތައް

މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަމާލް
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް
މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ޙުސައިން
ކޮންޓްރޯލަރ ޖެނެރަލް އޮފް އިމިގްރޭޝަން