އެމްބެސަޑަރުން

ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދުދީދީ
އިންޑިޔާއަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނަޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު
އަޙްމަދު ޚަލީލް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފޮރިން އެފެއާޒް، ނޮން ރެޒިޑެންޓް އެމްބެސެޑަރ އޮފް މޯލްޑިވްސް ޓު ސައުތު ކޮރެޔާ
އަޙްމަދު ލަޠީފް
ޖަރުމަނުވިލާތަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު
ޢުމަރު ޢަބްދުއްރައްޒާޤު
ސްރީލަންކާއަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ހުންނަވާ ސަފީރު
ޑރ. ޢަބްދުﷲ މަޢުޞޫމް
ސިންގަޕޫރަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނަޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު
ޙަސަން ޞާބިރު
ކިންގްޑަމް އޮފް ބެލްޖިއަމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރުކަމާއި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަނަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު
ވިސާމް ޢަލީ
މެލޭޝިއާއަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު
ޑޮކްޓަރ ފަރަޙްނާޒް ފައިޞަލް
އިނގިރޭސިވިލާތަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު
ތިލްމީޛާ ޙުސައިން
ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އޮފް އެމެރިކާއަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު؛ އެކުވެރި ދައުލަތްތަކުގެ ޖަމްޢިއްޔާއަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ދާއިމީ މަންދޫބު
ޢާއިޝަތު ޢަޒީމާ
ޗައިނާއަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު
މުޙައްމަދު ޚަލީލް
އަލްމަމްލަކަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުއްސުޢޫދިއްޔާއަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު