މިނިސްޓަރުގެ ނައިބުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

އިބްރާހީމް ޝަހީބު
ޗީފް އޮފް ޕްރޮޓޮކޯލް
އަމީން ޖާވީދު ފައިޟަލް
އެޑިޝަނަލް ސެކްރެޓެރީ
އަޙްމަދު ޝިޢާން
އެޑިޝަނަލް ސެކްރެޓަރީ
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ލީޝާ
ލީގަލް ކައުންސެލް
ޙުސައިން ރަޝީދު އަޙްމަދު
އެޑިޝަނަލް ސެކްރެޓެރީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

އިބްރާހީމް އަޝްރަފް
ޑެޕިއުޓީ ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގްރޭޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަބްދުލްމަންނާން ޔޫސުފް
ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

ފާޠިމަތު ރަޒީނާ
ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ފާޠިމަތު ނިޢުމާ
މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ނައިބު
ރިޔާޟް މަންޞޫރު
މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން

އަޙްމަދު ނާޞިރު
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ
ޢާއިޝަތު ޝަފިނާ
މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަންގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ

މުޙައްމަދު އަންޞާރު
މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ނައިބު
މުޙައްމަދު ޝާޠިރު
މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

މުޙައްމަދު އިޙްސާން
މިނިސްޓަރުގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން

ޙަމަދު ޢަބްދުލްޣަނީ
މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަނުގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް

މުޙައްމަދު އިކްރާމް
މިނިސްޓަރ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖުގެ ނައިބު
މުޙައްމަދު ޢާމިރު އަޙްމަދު
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަރުޝީފް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

ޑޮކްޓަރ ނައުޝާދު މުޙައްމަދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމުގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ޙުސައިން ޒާމިރު
މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ ނައިބު
މަރްޔަމް ނާޡިމާ
މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނައިބު
އަޙްމަދު މުޖާހިދު
މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް ރަޝީދު ޙަސަން
މަސްޖިދުއްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލްއަޢުޡަމުގެ އިމާމް
އަލްއުސްތާޛު ނަޞްރުﷲ ޢަލީ
މަސްޖިދުއްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލްއަޢުޡަމުގެ އިމާމު
އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޝަރީފް
މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް

މުޙައްމަދު ޢާޡިމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ ނައިބު
މުޙައްމަދު ޚާލިޞް ޝަރީފު
މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

މުޙައްމަދު އަޛުމީލު
މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓުގެ ނައިބު
އަޙްމަދު އިބްރާހީމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓުގެ ނައިބު
ޢަބްދުﷲ އަނީސް
މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓުގެ ނައިބު
އަޙްމަދު ސަލީމް
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް

އިސްމާޢީލް ޢައްޒާމް ވަޖީހް
ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ، ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ
ޒީނާ ޤާސިމް
ފިޔަވަތީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ
ޢަބްދުއްޝުކޫރު ޢަބްދުލްޙަކީމް
ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް

ޚަދީޖާ ނަސީމް
އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ސްޕެޝަލިސްޓް

މިނިސްޓަރުގެ ނައިބުން ލެވެލްގެ އިތުރު މަޤާމުތައް

ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުއްލަޠީފް
ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް
ޢަބްދުﷲ މުނާޒް
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް
ޙުސައިން ޖަލީލު
ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް، މޯލްޑިވްސް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ