މިނިސްޓަރުގެ ނައިބުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

މުޙައްމަދު މަބްރޫކް ޢަޒީޒު
އަންޑަރ ސެކްރެޓަރީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

ޢަބްދުﷲ ހުމައިދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުގެ ނައިބު
އިބްރާހީމް ޝަހީބު
ޗީފް އޮފް ޕްރޮޓޮކޯލް
އަމީން ޖާވީދު ފައިޟަލް
އެޑިޝަނަލް ސެކްރެޓެރީ
އަޙްމަދު ޝިޢާން
އެޑިޝަނަލް ސެކްރެޓަރީ
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ލީޝާ
ލީގަލް ކައުންސެލް
ޙުސައިން ރަޝީދު އަޙްމަދު
އެޑިޝަނަލް ސެކްރެޓެރީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

އިބްރާހީމް އަޝްރަފް
ޑެޕިއުޓީ ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގްރޭޝަން
އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ޒަމީލް
މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސްގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަބްދުލްމަންނާން ޔޫސުފް
ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

ފާޠިމަތު ރަޒީނާ
ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ
މުޙައްމަދު ފިރުޒުލް ޙުސައިން ފިރާޒް
މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސްގެ ނައިބު
އަޙްމަދު އިމާން މޫސާ
މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސްގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ފާޠިމަތު ނިޢުމާ
މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ނައިބު
ރިޔާޟް މަންޞޫރު
މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން

އަޙްމަދު ނާޞިރު
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ
އިސްމާޢީލް ޒަބީޙް
މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަންގެ ނައިބު
ޢާއިޝަތު ޝަފިނާ
މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަންގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ

ފާޠިމަތު ޝަހީދާ
މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ނައިބު
މުޙައްމަދު އަންޞާރު
މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

އަލްއުސްތާޛާ ޝިޔާމާ މުޙައްމަދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތުގެ ނައިބު
ނިޝާމާ މުޙައްމަދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތުގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

ޝަރުމާ ނަޞީރު
މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ނައިބު
މުޙައްމަދު އިޙްސާން
މިނިސްޓަރުގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން

ހިދާޔާ ނަޞީރު
މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަނުގެ ނައިބު
ޙަމަދު ޢަބްދުލްޣަނީ
މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަނުގެ ނައިބު
ޝިމާޛު ޢަލީ
މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަނުގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް

މުޙައްމަދު އިކްރާމް
މިނިސްޓަރ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖުގެ ނައިބު
ވަލީދާ ވަލީދު
މިނިސްޓަރ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖްގެ ނައިބު
މުޙައްމަދު ޝާޠިރު
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަރުޝީފް
އަޙްމަދު މުޙްސިން
މިނިސްޓަރ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖުގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

ޑޮކްޓަރ ނައުޝާދު މުޙައްމަދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމުގެ ނައިބު
އަސްޢަދު ރިޟާ
މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

އާމިނަތު މުޙައްމަދު ސަލީމް
މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ ނައިބު
މަރްޔަމް ވިސާމް
ރަޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް
ޙުސައިން ޒާމިރު
މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ ނައިބު
މަރްޔަމް ނާޡިމާ
މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނައިބު
އަޙްމަދު މުޖާހިދު
މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

އަޙްމަދުﷲ ޖަމީލް
މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ނައިބު
ޝާފިޢު ޢަލީ
މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ނައިބު
އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް ރަޝީދު ޙަސަން
މަސްޖިދުއްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލްއަޢުޡަމުގެ އިމާމް
އަލްއުސްތާޛު ނަޞްރުﷲ ޢަލީ
މަސްޖިދުއްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލްއަޢުޡަމުގެ އިމާމު
އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޝަރީފް
މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ޒުހުރުﷲ ސިޔާދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ ނައިބު
މުޙައްމަދު ޢާޡިމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ ނައިބު
މުޙައްމަދު ޚާލިޞް ޝަރީފު
މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ ނައިބު
ޢަލީ ސާމިން
މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމެންޓުގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

މުޙައްމަދު އަޛުމީލު
މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓުގެ ނައިބު
އަޙްމަދު އިބްރާހީމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓުގެ ނައިބު
ޢަބްދުﷲ އަނީސް
މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓުގެ ނައިބު
އަޙްމަދު ސަލީމް
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް

އިސްމާޢީލް ޢައްޒާމް ވަޖީހް
ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ، ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ
ފާޠިމަތު ޔުމްނާ
މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް

މުޙައްމަދު ސަމީރު
މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓުގެ ނައިބު
އަޙްމަދު ޒިޔާން ޢަބްދުއްރަޙްމާން
މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓުގެ ނައިބު
ޚަދީޖާ ނަސީމް
އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ސްޕެޝަލިސްޓް

މިނިސްޓަރުގެ ނައިބުން ލެވެލްގެ އިތުރު މަޤާމުތައް

ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުއްލަޠީފް
ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް
ޢަބްދުﷲ މުނާޒް
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް
ޙުސައިން ޖަލީލު
ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް، މޯލްޑިވްސް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ
އިބްރާހީމް ސަލީމް
ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ