މިނިސްޓަރުން ފެންވަރުގެ ބޭފުޅުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ޢަބްދުﷲ ފަޔާޟް
ޗީފް އޮފް ސްޓާފް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ޢަލީ ޢާރިފް
މިނިސްޓަރ އެޓް ދަ ޕްރެޒިޑެންޓްސް އޮފީސް ފޮރ ޕްރެޒިޑެންޝަލް އެފެއާޒް
ޢަބްދުﷲ ނާޞިރު
މިނިސްޓަރ އެޓް ދަ ޕްރެޒިޑެންޓްސް އޮފީސް
އާދަމް ރަމީޒު
މިނިސްޓަރ އެޓް ދަ ޕްރެޒިޑެންޓްސް އޮފީސް
އިބްރާހީމް ޚަލީލް
މިނިސްޓަރ އެޓް ދަ ޕްރެޒިޑެންޓްސް އޮފީސް ފޮރ ސްޓްރެޓީޖިކް ކޮމިއުނިކޭޝަން
އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ހިޝާމް ވަޖީހް
މިނިސްޓަރ އެޓް ދަ ޕްރެޒިޑެންޓްސް އޮފީސް ފޮރ ލީގަލް އެފެއާޒް
އިބްރާހީމް ލަޠީފް, ޑީ.ސީ (ރޓ)، ލޓކލ (ރޓ)
ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
މުޙައްމަދު ނަޞީރު
ޕްރިންސިޕަލް ސެކްރެޓެރީ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮން ފޮރިން ރިލޭޝަންސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
އަޙްމަދު ޢަލީ ޙަބީބް
ޕްރިންސިޕަލް ސެކްރެޓެރީ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮން ކެބިނެޓް އެފެއާޒް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
މުޙައްމަދު ޝާހިދު
ޕްރިންސިޕަލް ސެކްރެޓެރީ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮން ކޯޕަރޭޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
އިޤްބާލް އާދަމް
މިނިސްޓަރ އެޓް ދަ ޕްރެޒިޑެންޝަލް ޕެލަސް
ޢަބްދުﷲ ނާޡިމް އިބްރާހީމް
ޕްރިންސިޕަލް ސެކްރެޓެރީ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮން ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

އަޙްމަދު މުނައްވަރު
އެޑްވައިޒަރ ޓު ދަ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު ލަޠީފް
އިސްލާމީ މަރްކަޒުގެ އިސް އިމާމު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނަސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން

މުޙައްމަދު ޠަލާލް
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް

މިނިސްޓަރުން ފެންވަރުގެ ބޭފުޅުން ލެވެލްގެ އިތުރު މަޤާމުތައް

އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދު
މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ, ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ޑޮކްޓަރ މަޙްމޫދު ޝައުޤީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރ
ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރ