މިނިސްޓަރުން ފެންވަރުގެ ބޭފުޅުން

އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޒާހިރު
ޗީފް އޮފް ސްޓާފް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ޢަލީ ޝިޔާމް
މިނިސްޓަރ އެޓް ދަ ޕްރެޒިޑެންޓްސް އޮފީސް
އަޙްމަދު ނަސީމް
މިނިސްޓަރ އެޓް ދަ ޕްރެޒިޑެންޓްސް އޮފީސް
މުޙައްމަދު ޝިފާޒް
މިނިސްޓަރ އެޓް ދަ ޕްރެޒިޑެންޓްސް އޮފީސް
އަޙްމަދު ސަމީރު
މިނިސްޓަރ އެޓް ދަ ޕްރެޒިޑެންޓްސް އޮފީސް
ޑޮކްޓަރ މުޞްޠަފާ ލުޠުފީ
ސްޕެޝަލް އެޑްވައިޒަރ އޮން ސޯޝަލް ޕޮލިސީ, ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ލަޠީފް
ޗާންސެލަރ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
އަޙްމަދު ނުޢުމާން
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް