ރައީސްގެ ޖަވާބު

ގއ.ގެމަނަފުށީ ސްކޫލް ޓީޗަރެއްކަމުގައިވާ، އެރަށު، މުޝްތަރީގޭ، މުޙައްމަދު ނާފިޒް، އުމުރުން 55 ވެގެން ރިޓަޔަރވާ ސިވިލްސާވިސް މުވައްޒަފުންނަށް އެލަވަންސެއް ލިބެމުންދާނެ ގޮތެއް ނޯންނާތީ ދެންނެވި ސުވާލަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ޖަވާބު.
22 ފެބުރުވަރީ 2024 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
ގދ. ގައްދޫ، ފެހިވިނަ، އަޙްމަދު ރަޝީދު، ރާޅާއެޅުމަށް ފަތުރުވެރީން ބޭނުންކުރާ ކަނދު، މޯލްޑިވިއަންގެ މަތިންދާބޯޓުތަކުން އުފުލުމަށް ނަގާ ފީ ބޮޑުކަން ފާހަގަކޮށް ދެންނެވި ސުވާލަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ޖަވާބު
21 ފެބުރުވަރީ 2024 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
ހުޅުމާލެ، ފްލެޓް 159204، އާމިނަތު ލީލާ، ގިރާވަރުފަޅުން ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް، ގުޅީފަޅު ނުވަތަ ހުޅުމާލެއަށް އެ ގޯތި ބަދަލުކުރެވިދާނެތޯ ދެންނެވި ސުވާލަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ޖަވާބު
20 ފެބުރުވަރީ 2024 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
ލ.ފޮނަދޫ، ޝާރާޒް، މުޙައްމަދު އަނަސް، ރަށްރަށުގައި ކުޅިވަރުގެ ތަމްރީންދޭ އެކަޑަމީތަކަށް، ކުންފުނިތަކުގެ އިޖްތިމާޢީ ޒިންމާގެ ދަށުން އެހީތެރިކަން ދިނުމާމެދު ދެންނެވި ސުވާލަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ޖަވާބު.
19 ފެބުރުވަރީ 2024 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
ގދ.ގައްދޫ، މާފެހި، މުޙައްމަދު ޝުހައިލް، ހިޔާ ފްލެޓް ލިބޭނެކަމުގެ ލިޔުން މީގެ ކުރީން ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓް ލިބޭނެތޯ ދެންނެވި ސުވާލަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ޖަވާބު
18 ފެބުރުވަރީ 2024 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
ލ.މާބައިދޫ، ލަކްސްލިން، އާދަމް ޢަބްދުﷲ، ރާއްޖޭގައި ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގެ ކަންކަން އޮންނަގޮތުން ވަރަށް ބޮޑެތި ބުރަ އުފުލަންޖެހޭކަން ބަޔާންކޮށްދެއްވައި ދެންނެވި ސުވާލަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ޖަވާބު
17 ފެބުރުވަރީ 2024 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
ފ.ފީއަލީ، ހަނދުވަރީ މަންޒިލް، އިބްރާހީމް ޝަނޫން، އެ ރަށު ބިން ހިއްކުން، ބަނދަރު ހެދުން، އަދި މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްދާނެގޮތެއް އޮޅުންފިލުވުމަށް ދެންނެވި ސުވާލަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ޖަވާބު
16 ފެބުރުވަރީ 2024 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
ކ.މާފުށީ، ޖަންބުމާގޭ، އަޙްމަދު ސަމީރު، މާފުށްޓަށް ރައީސް ވެވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ވަޢުދާ ބެހޭގޮތުންނާ، ޑޮލަރު ލިބުމުގެ ދަތިކަން ޙައްލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ދެންނެވި ސުވާލަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ޖަވާބު
15 ފެބުރުވަރީ 2024 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
ރ.މީދޫ، ނަރުގިސް، ޠާހާ ޙުސައިން، ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތެރީންގެ ހިޔާވަހިކަމާ ގުޅޭގޮތުން، އަދި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތެރީންގެ މަޝްވަރާ ސަރުކާރުން ހޯދުމާމެދު ދެންނެވި ސުވާލަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ޖަވާބު
14 ފެބުރުވަރީ 2024 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
ތ.މަޑިފުށީ، ތަރިވިދާގޭ، އަޙްމަދު އިބްރާހީމް، މާލޭ ފަޅުތެރޭގައި ހުންނަ ފައްތިޔާދޯނިތައް ނަގަން އަންގާތީ، އެކަމުގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ފާހަގަކޮށް ދެންނެވި ސުވާލަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ޖަވާބު
13 ފެބުރުވަރީ 2024 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
ހޯދާ


ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: އަތޮޅު ކައުންސިލުންވަނީ އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަރައްޤީގެ ކަންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ހިއްސާކުރައްވާފައި
25 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ހއ. އިހަވަންދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
24 ފެބުރުވަރީ 2024, ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ހއ. ހޯރަފުށީ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
24 ފެބުރުވަރީ 2024, ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެވަޑައިގެންފައިވާ ވަޢުދުތައް ފުއްދަވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ކައުންސިލަށް އެބައޮތްކަމުގައި ވިދާޅުވި
24 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހއ. މާރަންދޫ ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ރައްޔިތުންގެ ވާހަކަތައް ޝައުޤުވެރިކަމާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަޑުއައްސަވާކަން ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވި
24 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު