ކެބިނެޓް


ފައިޞަލް ނަސީމް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު

ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެވެރިޔާ ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ
މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް
އައްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
އިބްރާހީމް އަމީރު
މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރިފްޢަތު
އެޓަރނީ ޖެނެރަލް
މުޙައްމަދު އަސްލަމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޑޮކްޓަރ ޢާއިޝަތު ޢަލީ
މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ޢާއިޝަތު ނަހުލާ
މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން
ޔުމްނާ މައުމޫން
މިނިސްޓަރ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް
އަލްއުސްތާޛު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް
މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޒާހިރު
މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
އަޙްމަދު މަޚްލޫފް
މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދުދީދީ
މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުﷲ މަޢުޞޫމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ނިޝާން މުލީގޭ ޝަރަފުގެ ޢިއްޒަތުގެވެރިޔާ އަޙްމަދު ނަސީމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް
ޑޮކްޓަރ ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން
މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
އާމިނަތު ޝައުނާ
މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ