އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޝީދު ޢަލީ ދިލްކަޝްގެ/ބ.އޭދަފުށި އަލްފާޟިލް ޢަލީ މުޙަންމަދު މަނިކު ހުނގޫގަސްދޮށުގެ/ސ.ހިތަދޫ

                  ޢުމުރުފުރާ:

                12 އަހަރާއި 16 އަހަރާ ދެމެދު

               ލިޔުއްވި ފޮތުގެ ނަން:

                ސާނަވީ ދޭހަ - 1