ލާންސްކޯޕްރަލް އިބްރާހީމް އަޙްމަދު
ހ. ތަނބުރުވިލާ

               ސަރުކާރުން ފޮނުވައިގެން ޕާކިސްތާނުގެ އާމީ ސްކޫލް އޮފް މިޔުޒިކްގައި 1997 ން 1998 އަށް ބޭއްވި، މިލިޓަރީ ބޭންޑް ބިގިނަރސް ކޯހުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވާތީ.