އަލްފާޟިލް ޢަލީ އަޙްމަދު
މާއޮޅު/ ޅ.ނައިފަރު

                ދިވެހި ސަރުކާރުން ދިން ސްކޮލަރޝިޕެއްގެ ދަށުން 1997ން 1998 އަށް އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ވެސްޓަން ސިޑްނީގައި ފުރިހަމަކުރެެއްވި ޑިޕްލޯމާ އޮފް އެޕްލައިޑް ސައެންސް (ފުޑް ޓެކްނޯލޮޖީ) ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވައި، "ހޯކްސްބަރީ މެޑެލް" އާއި "ކްރިއޯ ކްރަޝް ޕްރައިޒް" ހޯއްދަވާފައިވާތީ.