ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުއްޝަހީދު
މއ. ރޯޒްވިލާ

               އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލަފްބަރާ ޔުނިވަރސިޓީގައި މެކޭނިކަލް އިންޖިނިއަރިންގގެ ރޮނގުން 1999 ވަނަ އަހަރު ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސޮފީ (ޕީ.އެޗް.ޑީ.) ހާސިލުކުރައްވާފައިވާތީ.