ޑޮކްޓަރ ފާތިން ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު
ހ. މީނާޒް

               ނިއުޒީލެންޑުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ވައިކަޓޯގައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ފިޝަރީޒް މެނެޖްމަންޓުގެ ރޮނގުން 1999 ވަނަ އަހަރު ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސޮފީ (ޕީ.އެޗް.ޑީ.) ހާސިލުކުރައްވާފައިވާތީ.