ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ޢާޞިމް
ގ. ވައިޖެހޭގެއާގެ

               ދިވެހި ސަރުކާރުން ދިން ސްކޮލަރޝިޕެއްގެ ދަށުން 1999 ވަނަ އަހަރު އޮސްޓްރޭލިޔާގެ އޮސްޓްރޭލިއަން ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީގައި ޕޮލިޓިކަލް ސައެންސް އެންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސްގެ ރޮނގުން ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސޮފީ (ޕީ.އެޗް.ޑީ) ހާސިލުކުރައްވާފައިވާތީ.