އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒާހިރު މުޙައްމަދު
ގ. ނަންރީތިގެ

 ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ދާއިރާއިން، ނޫސްވެރިކަން ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮނގުން ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު ލިބިވަޑައިގަންނަވާ، ގަލޮޅު ނަންރީތިގޭ އަޙްމަދު ޒާހިރު މުޙައްމަދު މި ދާއިރާއަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާތާ 27 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް ވެއްޖެއެވެ. ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި އޭނާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއަށް މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ ހިރިގާ ޒާހިރުގެ ނަމުގައެވެ. އޭނާގެ ޚިދުމަތް މި ރޮނގުން ފެށުނީ [ހަވީރު] ނޫހުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި ދުވަސްވަރުއެވެ. މިހާރުވެސް އޭނާ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ފުޅާކުރައްވައި، އެ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތައް އެހެން ނޫސްވެރިންނަށް ޙައްލުކޮށްދެއްވަމުންނެވެ. ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ކުރެވުނު މުހިންމު ކޮންމެ ކަމެއް ކުރެވިގެންދިޔައީ، ޒާހިރުގެ ފުރިހަމަ ޙިއްޞާ އޮވެގެންނެވެ.

އަޙްމަދު ޒާހިރު މުޙައްމަދަކީ ސަން މީޑިއާ ގްރޫޕްގެ އެޑިޓަރ އިން ޗީފެވެ. އެ މަޤާމުގައި ހުންނަވައިގެންވެސް މިހާރުވެސް އެކިއެކި ޚަބަރުތަކާއި އަދި އެކިއެކި ރިޕޯޓުތަކާއި ކޮލަމްތައް ލިޔުއްވަމުން ގެންދަވައެވެ. ސަން މެގަޒިންއަށް އެކިއެކި ލިޔުންތައް ލިޔުއްވަމުން ގެންދަވައެވެ. އަދި ސަން ޓީ.ވީ.ގެ ބައެއް ޕްރޮގްރާމުތައްވެސް އޭނާ ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވައެވެ. ސަން އޮންލައިން، ދުވަހު ނޫހެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީ ކުރައްވައި ހިންގެވުމުގެ މޭސްތިރިއަކީ އަޙްމަދު ޒާހިރެވެ. އަދި އެ ނޫހުން ވަނީ، ނޫސްވެރިކަމުގެ ޒަމާނީ ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ރާއްޖެއަށް ތަޢާރުފުކޮށްފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި، އެސް.އެމް.އެސް މެދުވެރިކޮށް ޚަބަރުތަކުގެ ސުރުޚީ ފޮނުވުމާއި، މުހިންމު ހާދިސާތަކުގެ ލައިވް ކަވަރޭޖް ހެދުމާއި، ލައިވް ބްލޮގް ތަޢާރުފު ކުރުންފަދަ ކަންތައްތައް ހިމެނެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިކަން ތަރައްޤީ ކުރައްވައި ދިރުވުމަށް ހިލޭސާބަހަށްވެސް ވަރަށްގިނަ މަސައްކަތްތައް އަޙްމަދު ޒާހިރު ކުރައްވާފައިވެއެވެ. ނޫސްވެރިކަމަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޖަމުޢިއްޔާގެ ގޮތުގައި މޯލްޑިވްސް ޖަރނަލިސްޓް އެސޯސިއޭޝަން 2009 ވަނަ އަހަރު ރަޖިސްޓަރީ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި ނޫސްވެރިންނަށާއި ނޫސްވެރިކަމަށް ކުރިމަތިވި ކޮންމެ ގޮންޖެހުމަކާ އެ ޖަމުޢިއްޔާގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލިއެވެ. އެ ޖަމުޢިއްޔާ މެދުވެރިކޮށް، ޒާހިރު އިސްވެ ހުންނަވައިގެން ކުރެއްވި މަސައްކަތުން ރާއްޖެއިން ބޭރުން ދިވެހި ނޫސްވެރިންނަށް ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތުތައް ފަހިވެގެން ގޮސްފައިވެއެވެ.

ނޫސްވެރިން ތަމްރީނު ކުރެއްވުމުގައިވެސް ޒާހިރު މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ދުވަހު ނޫސް ހަވީރުން ހިންގި ގިނަ ކޯސްތަކެއްގައި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަސާސީ ތަޢުލީމާއި، އަޚްލާޤީ މިންގަނޑުތަކާއި، ނޫސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު ކިޔަވައިދެއްވާފައިވެއެވެ. ސަން މީޑިއާ ގްރޫޕްގެ ނޫސްވެރިން ތާޒާކުރެއްވުމުގެ ކޯސްތަކާއި، ނޫސްވެރިންނަށް ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތައް ހިންގެވުމުގައިވެސް ޒާހިރު ގެންދަވަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ. މީގެއިތުރުން، މީޑިއާ ކައުންސިލުން އަތޮޅުތެރޭގައި ހިންގި ގިނަ ޕްރޮގުރާމުތަކެއްގައި ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ނޫސްވެރިކަމުގެ އަސާސީ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން، ނޫސްވެރިކަމުގެ އަޚްލާޤީ މިންގަނޑުތަކާއި، ނޫސްވެރިކަމުގެ އަސާސީ މަޢުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށާއި، ނޫސްވެރިކަމުގެ އެކިއެކި ރައިޓްސް ޕްރޮމޯޓް ކުރެއްވުމަށް ޒާހިރު އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އެކިއެކި ކެމްޕޭންތައް ހިންގަވަމުން ގެންދަވާކަންވެސް ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ. އަދި ނޫސްވެރިކަމުގެ އެކިއެކި ޤާނޫނުތައް އެކުލަވައިލުމަށް ހިންގާ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކުގައި އިސް ދައުރެއް އަދާކުރައްވައި، ނޫސްވެރިންގެ މެދުގައި ޕްރޮފެޝަނަލް ގުޅުން ބަދަހިކުރެއްވުމަށް ޒާހިރު މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

[މީޑިއާ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައުންޑޭޝަން މޯލްޑިވްސް]ގެ މުއައްސިސެއްގެ ގޮތުގައި ޒާހިރު ހުންނަވައިގެން މިދިޔަ އަހަރު ވަނީ ޖަމުޢިއްޔާއެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގަވަން ފަށްޓަވާފައެވެ.

ނޫސްވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ޙަފްލާގައި ނޫސްވެރިކަމުގެ ޚިދުމަތުގެ ރިހި ގަލަން އަޙްމަދު ޒާހިރަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ނޫސްވެރިންގެ ޖަމުޢިއްޔާ، އިންޓަރނޭޝަނަލް ފެޑެރޭޝަން އޮފް ޖަރނަލިސްޓްސް (އައި.އެފް.ޖޭ)ގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި 2009 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެ ހަމަޖެހިގެންދިޔުމުގައި މޯލްޑިވްސް ޖަރނަލިސްޓް އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަޙްމަދު ޒާހިރު ކުރެއްވި މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ. ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ރާއްޖޭގެ މީޑިއާ ތަމްސީލު ކުރައްވައި، ގިނަ ފޯރަމްތަކެއްގައި އޭނާވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ. ސިންގަޕޫރުގެ ރޯޔަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޖަރނަލިޒަމް އިން ދޭ ރެކޮގްނިޝަން [ފެލޯ ޖަރނަލިސްޓް]ގެ ޝަރަފުވެސް އެ އިންސްޓިޓިއުޓުން އަޙްމަދު ޒާހިރަށް އަރުވާފައިވެއެވެ.