އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ފާއިޒާ
ގ. ޑޭޒީމާގެ

ޢުމުރުފުރާ: 12 އަހަރާއި 14 އަހަރާ ދެމެދު

ލިޔުއްވި ފޮތުގެ ނަން: އަނބޮއްފުޅު ދަނބޮއްފުޅުގެ ރައިވަރު