އަލްފާޟިލާ ޔުމްނާ ޙަބީބު ޕާމްޝޭޑް/ގދ.ތިނަދޫ އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ޝުޖާޢު މ.ސްޕޮޓްލައިޓް

 

 

ޢުމުރުފުރާ: 5 އަހަރާއި 8 އަހަރާ ދެމެދު

ލިޔުއްވި ދެފޮތުގެ ނަން: ކޮކާލެއް / ދޮންކުކުޅާއެކީ ގުނާލަމާ!