އަލްފާޟިލާ ވަޖީދާ އިސްމާޢީލް
ހ. ލޯޖެހިއާގެ

ޢުމުރުފުރާ: 5 އަހަރާއި 8 އަހަރާ ދެމެދު

ލިޔުއްވި ފޮތުގެ ނަން: އަސްދޫންޏަށް ފެނުނު ވިއްސާރަ ދުނި