ދިވެހި ޤައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމް

އޭޝިޔަން ކްރިކެޓް ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން، 2005 ވަނަ އަހަރު ތައިލެންޑްގައި އޮތް އިމާޖިންގ ނޭޝަންސް ކްރިކެޓް މުބާރާތުން ރާއްޖެއަށް ރަން މެޑެލް ހޯއްދަވައިދެއްވުން

ޤައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން:

1.  އަލްފާޟިލް މޫސާ ކަލީމް (ކެޕްޓަން) ހ. އެނބޫގަސްދޮށުގެ

2.  އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަފްޟަލް ފާއިޒު (ވައިސް ކެޕްޓަން) ޅ. ހިންނަވަރު ނޫރާނީއާގެ

3. އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޝަފީޢު ގ. ކިޔަވާގެ

4.  އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޙުސައިން ގ. ހުޅިޔަންދޫ

5.  އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު އަފްލާޙު ގ. ކިޔަވާގެ

6.  އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޙުސައިން ގ. އާކަކާގެ

7.  އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ނަދީމް ގ. ބްރައިޓް ސްޓާރ

8.  އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނީޝާމް ނާޞިރު މ. މެޓްރޯވިލާ

9.  އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް އަނިލް ގ. ނިއުކޮލަމްބިއާ

10. އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ހ. ފިޔަމާގެ

11. އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ނިހާދު މ. މެރިންވިލާ

12. އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު މަހަފޫޒް ހ. ކެލާމާގެ

13. އަލްފާޟިލް ހުޝާމް އިބްރާހީމް ހ. އަންދަރުސވާ

14. އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޙަސަން މއ. ގެރެވި

15. އަލްފާޟިލް ޢަލީ މުޙަންމަދު މަނިކު ހ. ފެއަރރީ

16. އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޢިމާދު އިސްމާޢީލް (ކޯޗް) ހ. ޖަވާހިރު

17. އަލްފާޟިލް މާދިޙު އިސްމާޢީލް (ފިޒިއޯ) މ. ޖަވާހިރުވިލާ