ރިޢާޔަތު ޢަބްދުލްމަޖީދު
މއ. މެރީވެދަރ

2004 ވަނަ އަހަރު އޭޝިޔާ-ޕެސިފިކް ރީޖަނުން ހޮވި އެންމެމޮޅު 3 ސްކައުޓުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނި އޭޝިޔާ-ޕެސިފިކް އެވޯޑް ފޮރ އައުޓް ސްޓޭންޑިންގ ސްކައުޓްސް ޙާޞިލުކުރައްވާފައިވުމުން.