ޕްރައިވެޓް މުޙަންމަދު ޢިނާޔަތު
ހއ. ކެލާ އޮޅުހަލި

ސަރުކާރުން ފޮނުވައިގެން ސްރީލަންކާގެ ޖެނެރަލް ސަރ ޖޯން ކޮތަލާވާލާ ޑިފެންސް އެކޭޑެމީގަޔާއި، ދަ ސްރީލަންކަން މިލިޓްރީ އެކޭޑެމީ ދިޔަތަލާވާގައި ޖަނަވަރީ 2002 ން ޖަނަވަރީ 2005 އަށް ފުރިހަމަކުރެއްވި ދަ ރެގިއުލަރ އޮފިސަރ ކެޑެޓް ކޯހުން ފަސްޓް އިން އޯޑަރ އޮފް މެރިޓް ހޯއްދަވައި، ކޭން އޮފް އޮނަރ ޙާޞިލުކުރައްވާފައިވުމުން.