ލާންސްކޯޕްރަލް މުޙަންމަދު ޙަމީދު
ހދ. ކުނބުރުދޫ ކަރަންކާވިލާ

ސަރުކާރުން ފޮނުވައިގެން ޕާކިސްތާނުގެ އާމީ ސްކޫލް އޮފް މިޔުޒިކްގައި މާޗް 2003 ން ޑިސެމްބަރ 2004 އަށް ފުރިހަމަކުރެއްވި މިލިޓްރީ ބޭންޑް ބިގިނާސް ކޯހުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވުމުން.