ސްޓާފް ސާޖެންޓް އިބްރާހީމް އަޝްރަފް
ޏ. ފުވައްމުލަކު ހުޅަނގުގެ

ސަރުކާރުން ފޮނުވައިގެން ސްރީލަންކާގެ ޖެނެރަލް ސަރ ޖޯން ކޮތަލާވާލާ ޑިފެންސް އެކޭޑެމީގައި ޖަނަވަރީ 2001 ން ޖަނަވަރީ 2003 އަށް ފުރިހަމަކުރެއްވި ބެޗްލަރ އޮފް ކޮމާސް (ޑިފެންސް ސްޓަޑީޒް) ކޯހުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން 1 ވަނަ ހޯއްދަވައި، އެންމެމޮޅު ސްޓޫޑަންޓް އޮފިސަރަށް ދެއްވާ ޓްރޮފީ ޙާޞިލުކުރައްވާފައިވުމުން.