ވޮރަންޓް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2 ޙުސައިން ޢަލީ
ރ. އަލިފުށީ ކިނާރާ

ސަރުކާރުން ފޮނުވައިގެން ބަންގްލަދޭޝްގެ މިލިޓްރީ އެކޭޑަމީގައި ޖުލައި 2001 ން ޖުލައި 2003 އަށް ފުރިހަމަކުރެއްވި 48 ވަނަ އޮފިސަރ ކެޑެޓް ކޯހުގެ ފޮރިން ކެޑެޓުންގެ ތެރެއިން 1 ވަނަ ހޯއްދަވައި، ކޮމަޑާންޓްސް ޕްލާކް ޙާޞިލުކުރައްވާފައިވުމުން.