އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މުޞްޠަފާ
ސ. ހުޅުދޫ ދުންފިނިގެ

ކުވޭތުގެ ދަ ޕަބްލިކް އޮތޯރިޓީ ފޮރ އެޑިޔުކޭޝަނަލް އެންޑް ޓްރޭނިންގގައި، ޖަނަވަރީ 2000 ން ޖަނަވަރީ 2003 އަށް ފުރިހަމަކުރެއްވި ޑިޕްލޯމާ އިން އެޕްލައިޑް ބިޒްނަސް ސައެންސް (ކޮމްޕިއުޓިންގ އެންޑް ކޮމްޕިއުޓަރޒް) ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވުމުން.