އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ފިލްސާ ރަޝީދު
މއ. ސަލްވީނިޔާ

އޮސްޓްރޭލިޔާގެ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޓޭފުގައި ޖަނަވަރީ 2001 ން ޑިސެމްބަރ 2002 އަށް ފުރިހަމަކުރެއްވި ޑިޕްލޯމާ އޮފް ޓޫރިޒަމް (މާކެޓިންގ އެންޑް ޕްރޮޑަކްޝަން) ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވުމުން.