އަލްފާޟިލާ ޝެހެނާޒް އިސްމާޢީލް
މ. ފޮނިހެލެނބެލިގެ

ސްރީލަންކާގެ އެމެރިކަން ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަންގައި ޖަނަވަރީ 2004 ން އޭޕްރިލް 2005 އަށް ފުރިހަމަކުރެއްވި އެޑްވާންސް ޑިޕްލޯމާ އިން ކައުންސެލިންގ (ސައިކޮލޮޖީ) ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވުމުން.