އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޢަލީ
ގ. ކޫލްބްރީޒް

ބަންގްލަދޭޝްގެ އިސްލަމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ޓެކްނޯލޮޖީގައި، ޖަނަވަރީ 2001 ން އޮކްޓޯބަރ 2004 އަށް ފުރިހަމަކުރެއްވި ބެޗްލަރ އޮފް ސައެންސް އިން މެކޭނިކަލް އެންޖިނިއަރިންގ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވުމުން.