އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ރައްސާމް
މ. ރޯޒީސައިޑް

މެލޭޝިޔާގެ ލިމްކޮކްވިންގ ޔުނިވަރސިޓީގައި ޖަނަވަރީ 2001 ން ޑިސެމްބަރ 2003 އަށް ފުރިހަމަކުރެއްވި ބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް (ޑިޒައިން) ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވުމުން.