އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ އިބްރާހީމް
މ. ދެބުދާރު

މެލޭޝިޔާގެ ހެލްޕް ޔުނިވަރސިޓީ ކޮލެޖްގައި ޖަނަވަރީ 2002 ން އޯގަސްޓް 2004 އަށް ފުރިހަމަކުރެއްވި ބެޗްލަރ އޮފް ސައެންސް (ސައިކޮލޮޖީ) ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވުމުން.