އަލްފާޟިލާ އަޒްލިފާ އަޙްމަދު
މ. ޝާމާ

އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މެލްބަންގައި ޖުލައި 2003 ން ޖުލައި 2004 އަށް ފުރިހަމަކުރެއްވި މާސްޓަރ އޮފް އެޕްލައިޑް ލިންގުއިސްޓިކްސް ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވުމުން.