ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ޝަރީފް
މ.ފެންފޯއްމާ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ދަ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ލިވަރޕޫލްގައި 2004 ވަނަ އަހަރު، ސިވިލް އެންޖިނިއަރިންގ/ކޯސްޓަލް އެންޖިނިއަރިންގގެ ރޮނގުން ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސޮފީ (ޕީ.އެޗް.ޑީ) ޙާޞިލުކުރައްވާފައިވުމުން.