ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު އަޝްރަފް ޢަލީ
ހ. އަލިނަރުވިލާ

ރަޝިޔާގެ ސެއިންޓް ޕީޓަސްބާގް ޕާމްލޮފް ސްޓޭޓް މެޑިކަލް ޔުނިވަރސިޓީގައި 2004 ވަނަ އަހަރު ޔޫރޯލޮޖީގެ ރޮނގުން ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސޮފީ (ޕީ.އެޗް.ޑީ) އިން މެޑިކަލް ސައެންސަސް ޙާޞިލު ކުރައްވާފައިވުމުން.