ޑޮކްޓަރ ޒައިދު މުޙަންމަދު
އދ. ފެންފުށީ މީނާޒް

ނިއުޒީލެންޑްގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ކެންޓަބަރީގައި 2005 ވަނަ އަހަރު، އިލެކްޓްރިކަލް އެންޑް އިލެކްޓްރޯނިކް އެންޖިނިއަރިންގގެ ރޮނގުން ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސޮފީ (ޕީ.އެޗް.ޑީ) ޙާޞިލުކުރައްވާފައިވުމުން.