ޑޮކްޓަރ ޢާއިޝަތު ޝެހެނާޒް އާދަމް
މ. އެމޭޒަން

ނިއުޒީލެންޑްގެ ދަ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް އޯކްލޭންޑްގައި 2004 ވަނަ އަހަރު، މެތަމެޓިކްސް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ރޮނގުން ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސޮފީ (ޕީ.އެޗް.ޑީ) ޙާޞިލުކުރައްވާފައިވުމުން.