ދިވެހިރާއްޖެއާއި ސްރީލަންކާއާ ދެމެދު މިރޭ ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީބޯޅަ މެޗް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ބައްލަވާލައްވައިފިއެވެ. ސޯޝަލް ސެންޓަރުގެ އިންޑޯ ކޯޓުގައި ކުޅުނު ފޯރިގަދަ މި މެޗް 3 ސެޓް 1 ސެޓުން ކާމިޔާބުކުރީ ލަންކާ ޓީމެވެ.

ލަންކާގެ ޤައުމީ ވޮލީބޯޅަ ޓީމު ރާއްޖެއަށް ކުރާ މިޒިޔާރަތަކީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތް ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓްގެ ދަޢުވަތަކަށް ކުރާ ދަތުރެކެވެ.

ލަންކާގެ ޤައުމީ ވޮލީޓީމާއެކު ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ވޮލީޓީމު މިރޭ ކުޅުނު މެޗަކީ ލަންކާގެ ޓީމު ރާއްޖެއަށް މިކުރާ ޒިޔާރަތުގައި ދިވެހި ޤައުމީ ޓީމާއެކު ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ ފަހު މެޗެވެ. ދިވެހި ޤައުމީ ވޮލީޓީމު ލަންކާގެ ޤައުމީ ޓީމާއެކު ކުޅުނު މިމެޗު ތަކަކީ އޭޝިއަން ވޮލީބޯލް ކޮންފެޑަރޭޝަން ( އޭވީސީ) ގެ ފަރާތުން ނޭޕާލްގައި ބާއްވާ ސެންޓްރަލް ޒޯން މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކުޅުނު މެޗުތަކެކެވެ.