ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރާއްޖެއާ ލަންކާއާ ދެމެދު ކުޅެވުނު އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީބޯޅަ މެޗް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައްލަވާލެއްވުން

14 އޮގަސްޓް 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ދިވެހިރާއްޖެއާއި ސްރީލަންކާއާ ދެމެދު މިރޭ ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީބޯޅަ މެޗް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައްލަވާލައްވައިފި
14 އޮގަސްޓް 2019, ޚަބަރު
Vice President observes Volleyball Match between Sri Lanka and Maldives
14 August 2019, Press Release