ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ތ. އަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

7 ފެބުރުވަރީ 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: އަތޮޅު ކައުންސިލުން ވަނީ ތ އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަޑުއައްސަވައި އުންމީދީ ޖަވާބުތަކެއް ދެއްވިކަން ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަކުރައްވާފައި
7 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު
The President meets with Kolhumadulu Atoll Council: Council members applauded the President for his promising and reassuring response after listening to the concerns of the people
07 February 2024, Press Release