Photo Album

The President meets Thaa Atoll council

07 February 2024

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: އަތޮޅު ކައުންސިލުން ވަނީ ތ އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަޑުއައްސަވައި އުންމީދީ ޖަވާބުތަކެއް ދެއްވިކަން ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަކުރައްވާފައި
7 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު
The President meets with Kolhumadulu Atoll Council: Council members applauded the President for his promising and reassuring response after listening to the concerns of the people
07 February 2024, Press Release