ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕާރލިމަންޓް ފޮރ ޓޮލަރަންސް އެންޑް ޕީސްގެ ރައީސް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

18 ނޮވެންބަރު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The President of the International Parliament of Tolerance and Peace pays a courtesy call on the Vice President
18 November 2023, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕާރލިމަންޓް ފޮރ ޓޮލަރަންސް އެންޑް ޕީސްގެ ރައީސް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
18 ނޮވެންބަރު 2023, ޚަބަރު