Photo Album

The President of the International Parliament of Tolerance and Peace pays a courtesy call on the Vice President

18 November 2023

Related Articles

The President of the International Parliament of Tolerance and Peace pays a courtesy call on the Vice President
18 November 2023, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕާރލިމަންޓް ފޮރ ޓޮލަރަންސް އެންޑް ޕީސްގެ ރައީސް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
18 ނޮވެންބަރު 2023, ޚަބަރު