ހޯދާ


ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސްގެ ނައިބުގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފި
20 ފެބުރުވަރީ 2019, ޚަބަރު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގއ. ވިލިނގިއްޔަށް ވަޑައިގެންފި
20 ފެބުރުވަރީ 2019, ޚަބަރު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގއ. ކޫއްޑޫއަށް ވަޑައިގެންފި
20 ފެބުރުވަރީ 2019, ޚަބަރު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގއ. ވިލިނގިއްޔަށާއި، ކޫއްޑޫއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފުރާވަޑައިގެންފި
20 ފެބުރުވަރީ 2019, ޚަބަރު
"ކޮންފަރެންސް އޮން ޖުޑީޝަލް އިންޑިޕެންޑެންސް އެންޑް ރިފޯމް" ފެށުމުގެ ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
19 ފެބުރުވަރީ 2019, ނައިބު ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅު