ފޮޓޯ އަލްބަމް

ތ. ގާދިއްފުއްޓާއި މަޑިފުށީގައި ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ބައެއް މަޝްރޫޢުތަކުގެ ނިމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފާހަގަކުރެއްވުން

28 އޮގަސްޓް 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ތ. ގާދިއްފުއްޓާއި، ތ. މަޑިފުށީގައި ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ތަރައްޤީގެ ބައެއް މަޝްރޫޢުތަކުގެ ނިމުން ފާހަގަކޮށްދެއްވައިފި
28 އޮގަސްޓް 2023, ޚަބަރު
The President inaugurates newly completed infrastructure on Th. Gaadhiffushi and Madifushi Islands
28 August 2023, Press Release