ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން މިހާރު އެވޯޑްސް ޙަފްލާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

5 އޮގަސްޓް 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން "މިހާރު އެވޯޑްސް 2019" ޙަފްލާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
5 އޮގަސްޓް 2019, ޚަބަރު
President and First Lady attend ‘Mihaaru Awards 2019’
05 August 2019, Press Release