ފޮޓޯ އަލްބަމް

ބަންގްލަދޭޝްގެ މިނިވަން ދުވަހާއި ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ޙަފްލާ

26 މާރިޗު 2013

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތަށް، ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
27 މާރިޗު 2013, ޚަބަރު
President reiterates commitment to protect the rights of expatriate workers
27 March 2013, Press Release