Photo Album

Function held to mark Independence Day and National Day of Bangladesh

26 March 2013

Related Articles

ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތަށް، ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
27 މާރިޗު 2013, ޚަބަރު
President reiterates commitment to protect the rights of expatriate workers
27 March 2013, Press Release